Μενού Φίλτρα

Πως μετράται το χέρι

Το άνοιγμα 1 σε χρώμα

Το άνοιγμα 2 σε χρώμα

Τα ανοίγματα σε "χωρίς ατού"

Η απαντήσεις εις το άνοιγμα 1 σε χρώμα

Η επαναδήλωσις του ανοίγματος

Η 2α απάντησις

Ο δρόμος προς το σλεμ

Τα ανοίγματα  φραγμού

Η παρέμβασις

Το κοντρ και οι σημασίες του

Το κοντρ απαντήσεως

Μετά το κοντρ απαντήσεως

Το κοντρ τιμωρίας

Το ξανάνοιγμα της αγοράς

Ο υψηλός ανταγωνισμός

Το μερικό σκορ

Πίναξ γραφής των σκορ

Διορθώσεις

X