Μενού Φίλτρα

Πρόλογος

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

Ανασκόπησις των σχετικών παπικών εγκυκλίων

Κρίσεις ετεροδόξων επί των ανωτέρω παπικών “ενωτικών” εγκυκλίων και ενεργειών

Η Congregatio pro ecclesia orientali

Η ορθόδοξος εκκλησία εν τη Ρωμαιοκαθολική γραμματεία

Γενικά

Η υπό το πρίσμα του “σχίσματος” ρωμαιοκαθολική θεώρησις των κατά την Ανατολικήν Εκκλησίαν

Η περι της ορθοδόξου εκκλησίας αντίληψης του πρίγκηπος Μάξ της Σαξωνίας και η κατ’αυτού παπική αντίδρασις

Η σύγχρονος “ανατολικοεκκλησιαστική” κίνησις εν τω Ρωμαιοκαθολικισμώ και αι ταύτην ενισχύουσαι  παράλληλοι θεολογικαί τάσεις

Η υπό τον Georg Wunderle σύγχρονος “ανατολικοεκκλσηιαστική” κίνησις εν Γερμανία

Έτεραι συναφείς τάσεις εν τω Ρωμαιοκαθολικισμώ

Ρωμαιοκαθολική αντίδρασις

Έτεροι τινές παράγοντες της στροφής του ρωμαιοκαθολικού ενδιφέροντος προς την ορθοδοξίαν

Η ειδοποιός διαφορά

Η παλαιοκαθολική αντίληψις περι του κύρους των αποφάσεων της Συνόδου του Βατικανού

Ρωμαιοκαθολικαί θεωρίαι προς ερμηνείαν και στήριξιν του δόγματος του παπικο΄θ αλαθήτου

Πρότασις από ορθοδόξου πλευράς περί του αλάθητου

Παροράματα

X