Μενού Φίλτρα

Η συγγραφή του βιβλίου τούτου εγένετο επί τη βάσει του αρχείου και ημερολογίου μου, τα οποία, παρά τας εξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκας, τα οποίας αντιμετώπισα κατά το τετραετές διάστημα του αγώνος, διεσώθησαν σχεδόν ολόκληρα. Εις τούτο εκθέτω με αντικειμενικότητα και χρονολογικώς την στρατιωτικήν, πολιτική και διπλωματικήν ιστορίαν του Κυπριακού έπους, εις τρόπον ώστε ο αναγνώστης να λάβει μια σαφή και γενικήν ιδέαν των διαδραματισθέντων γεγονότων. Εις το Παράρτημα του βιβλίου παραθέτω εν αρχή το Γενικόν Σχέδιον επαναστατικής δράσεως, εν συνεχεία δε, περιληπτικώτατα, τα κυριώτερα γεγονότα, διάφορα έγγραφα και προκηρύξεις.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κύπρος
X