Μενού Φίλτρα

Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία όλων των βασικών νομοθετημάτων, που ρυθμίζουν τη διαιτησία στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ερμηνεύονται άρθρο προς άρθρο οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί εσωτερικής διαιτησίας, οι διατάξεις του νέου Ν 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και οι διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων.

Κατά την ερμηνεία των επί μέρους άρθρων συνεκτιμώνται οι προπαρασκευαστικές εργασίες καθώς και η ως τώρα νομολογιακή και θεωρητική τους επεξεργασία. Επιχειρείται έτσι η άντληση συνεκτικών λύσεων, οι οποίες να εντάσσονται ομαλά στο διαμορφωμένο θεωρητικό και νομολογιακό περιβάλλον. Ειδικώς σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του νέου Ν 2735/1999, οι διατάξεις του οποίου ερμηνεύονται για πρώτη φορά κατά τρόπο συστηματικό και ενιαίο, η ανάλυση στηρίχθηκε κυρίως στις εργασίες των διάφορων επιτροπών για την προπαρασκευή του πρότυπου νόμου της UNCITRAL για τη διεθνή εμπορική διαιτησία καθώς και στη νομολογιακή εφαρμογή του ίδιου νόμου από δικαστήρια άλλων χωρών, που τον έχουν υιοθετήσει.

Με τη «Διαιτησία» επιδιώκεται η συνολική και συστηματική ερμηνεία των διατάξεων, που ρυθμίζουν ένα δικαιοδοτικό μηχανισμό με εξαιρετική ανάπτυξη, ιδίως στο χώρο της διεθνούς συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι λύσεις που αντλούνται και προτείνονται έχουν ως γνώμονά τους τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη της διαιτητικής επιλύσεως των διαφορών, πράγμα που αποτελεί μόνιμο και σταθερό αίτημα όσων μετέχουν στο διεθνές εμπόριο.


 

Η παρούσα ερμηνεία κατ' άρθρο του δικαίου της διαιτησίας καταλαμβάνει τα κρίσιμα νομοθετήματα που ισχύουν στη χώρα μας και διέπουν όλες τις βασικές μορφές της δικαιικής ρυθμίσεως: την εσωτερική διαιτησία (άρθρα 867-903 ΚΠολΔ), τη διεθνή εμπορική διαιτησία (ν. 2735/1999) και την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (Σύμβαση Νέας Υόρκης). Τους τρεις αυτούς κύκλους του διαιτητικού φαινομένου ρυθμίζουν διάφοροι αλλά συχνά επικαλυπτόμενοι κανόνες δικαίου. Οι επάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν παύουν πάντως να αντανακλούν την εξέλιξη του δικαίου της διαιτησίας, όπως την αποτυπώνουν οι νομολογιακές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Με την επιχειρούμενη συνολική ερμηνευτική αποτίμηση των επί μέρους διατάξεων επιδιώκεται έτσι η ένταξή τους σε ενιαίο σύστημα και η άντληση συνεπών και συνεκτικών λύσεων. Και από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς την ομάδα των συνεργατών μου για την άρτια και αποτελεσματική αρωγή τους κατά την επίπονη πορεία έως την ολοκλήρωση του έργου. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 


Κυριότερες συντομογραφίες
Βιβλιογραφία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (867-903 ΚΠολΔ)
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Διαφορές δεκτικές διαιτησίας
Διαιτησία για μελλοντικές διαφορές
Δίκαιο που διέπει τη συμφωνία - Τύπος
Προβολή της ενστάσεως διαιτησίας
Οι οριζόμενοι ως διαιτητές
Δικαστικοί λειτουργοί ως διαιτητές
Ορισμός διαιτητών
Διαδικασία ορισμού διαιτητών
Ορισμός επιδιαιτητή
Αντικατάσταση διαιτητών ή επιδιαιτητή
Ορισμός από τρίτον
Αδυναμία ανακλήσεως διαιτητή ή επιδιαιτητή
Ορισμός από το δικαστήριο
Κατάλογος διαιτητών
Αποδοχή διορισμού
Ευθύνη διαιτητών
Αμοιβή διαιτητών και έξοδα
Αμοιβή των δικαστικών λειτουργών ως διαιτητών
Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητών και επιδιαιτητή
Προθεσμία ολοκληρώσεως της διαιτησίας
Παύση της συμφωνίας διαιτησίας
Διαιτητική διαδικασία
Εξουσία των διαιτητών
Διεξαγωγή αποδείξεων
Ασφαλιστικά μέτρα
Ουσιαστικά δίκαιο
Απόφαση
Στοιχεία της διαιτητικής αποφάσεως
Κατάθεση της αποφάσεως
Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής αποφάσεως
Ένδικα μέσα κατά της διαιτητικής αποφάσεως
Τα έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως
Λόγοι ακυρώσεως
Η αγωγή κυρώσεως
Διαδικαστικοί όροι της αγωγής ακυρώσεως
Παραίτηση
Ανυπαρξία της διαιτητικής αποφάσεως
Μόνιμες διαιτησίες
Αναγνώριση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (Ν. 2735/1999 "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία")
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής
Ορισμοί και ερμηνευτικοί κανόνες
Γνωστοποιήσεις
Παραίτηση από τον προβολή αντιρρήσεων
Έκταση δικαστικής παρέμβασης
Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ορισμός - Τύπος
Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής
Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αριθμός διαιτητών
Ορισμός διαιτητών
Λόγοι εξαίρεσης
Διαδικασία εξαίρεσης
Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή
Διορισμός αντικαταστάτη διαιτητή
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του
Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του
Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης
Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων
Τόπος διαιτησίας
Έναρξη της διαιτησίας
Γλώσσα
Αγωγικό και ανταγωγικό αίτημα
Ακροαματική και γραπτή διαδικασία
Ερημοδικία
Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο
Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς
Λήψη αποφάσεων από περισσότερους διαιτητές
Συμβιβασμός
Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης
Περάτωση διαδικασίας - Αμοιβή και έξοδα
Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αγωγή ακύρωσης
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Δεδικασμένο και εκτελεστότητα
Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Τελικές διατάξεις
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Σύμβαση Νέας Υόρκης/ν.δ. 4220/1961)
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η εφαρμογή της Συμβάσεως
Η συμφωνία διαιτησίας
Η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση στην ημεδαπή έννομη τάξη
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως
Κωλύματα
Αναστολή της διαδικασίας κηρύξεως της εκτελεστότητας
Σχέση της Συμβάσεως προς την εσωτερική νομοθεσία και τις άλλες διεθνείς συμβάσεις
Επικύρωση της Συμβάσεως
Προσχώρηση στη Σύμβαση
Εκπροσωπούμενα εδάφη
Ομοσπονδιακά κράτη
Έναρξη ισχύος της Συμβάσεως
Καταγγελία
Γενική ρήτρα αμοιβαιότητας
Γνωστοποιούμενα έγγραφα
Αυθεντικές γλώσσες της Συμβάσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρότυπος Νόμος UNCITRAL
Διαιτητική επίλυση διεθνών επενδυτικών διαφορών
Σύμβαση Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Αλφαβητικό ευρετήριο
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Νομικά Βιβλία
X