Μενού Φίλτρα

Πρόλογος / Εισαγωγή / Χημεία-φαρμακολογία των γνωστών ψυχοτοξικών ουσιών {Προοίμιον – Το χασίς – Η μεσκαλίνη – Το διαιθυλαμίδιον του λυσεργικού οξέος: LSD-25 – Χημικώς συγγενείς ουσίαι του LSD – Η ψιλοχυμβίνη και ψιλοχίνη – Τα παράγωγα της τρυπταμίνης – Τα ατροπινικά παράγωγα του Abood – To Sernyl –Αδρενόχρωμα και αδρενολουτίνη – Έναρξις και διάρκεια των πειραματικών ψυχώσεων – Εθισμός προς τας ψυχοτοξικάς ουσίας – Ψυχωσικά επεισόδια κατά την επακόλουθον φάσιν – Διαιρέσεις των γνωστών ψυχοτοξικών ουσιών} / Σκοποί, μέθοδος, υλικόν / Η ψυχοπαθολογία της φαρμακοτοξικής μέθης {Η φαρμακοτοξική μέθη – Σωματικά συμπτώματα – Βιοχημικαί έρευναι – Διαταραχαί της συνειδήσεως – Διαταραχαί της σκέψεως – Διαταραχαί του συναισθήματος – Διαταραχαί της βουλήσεως και ψυχοκινητικότητος – Αισθητηριακαί διαταραχαί – Διαταραχαί της συνειδητοποιήσεως (Προοίμιον – Βίωμα του αφορισμού έναντι του αντικειμενικού κόσμου – Συνείδησις της ταυτότητος και συνεχείας – Βίωμα της ενεργητικότητος του εγώ – Αυτοκριτική, αυτοέλεγχος, αυτοαντανάκλασις – Διαταραχαί του σχήματος του σώματος)} / Ψυχοπαθολογική ερμηνεία των ψυχοτοξικών καταστάσεων / Συμπεράσματα / Περίληψις και συμπεράσματα (εις την γερμανικήν) / Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ψυχιατρική
X