Μενού Φίλτρα
Η έκδοσις της «Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών» τοποθετείται εις την σειράν των εκδόσεων του ημετέρου Εκδοτικού Οίκου, αι οποίαι αποσκοπούν να φέρουν εις το φως της συγχρόνου ευρυτέρας δημοσιότητας τα χαρακτηριστικότερα κείμενα της Ορθοδόξου πνευματικότητος.
Η Φιλοκαλία αποτελεί μεγαλόπνοον απαύγασμα ηγιασμένου ασκητικού βιώματος θειοτάτων Πατερικών μορφών, επί των οποίων επέλαμψε το Πανάγιον και Φωτιστικόν πνεύμα.
Αλλά τί σημαίνει Φιλοκαλία; Αγάπη του κάλλους, το οποίον ταυτίζεται με το αγαθόν, το πηγάζον εκ της πηγής της Ζωής, δηλαδή το Θείον.
Ο όρος Φιλοκαλία, ως τίτλος ανθολογήσεως κειμένων μυστικής θεολογίας, εχρησιμοποιήθη από τον Μέγαν Βασίλειον και τον Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν δια την ανθολογίαν έργων του Ωριγένους.
Εις τα 1782 είδε το φως εις την Βενετίαν μία νέα Φιλοκαλία, με τον τίτλον «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΙΙΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ». Οι ανθολόγοι της νέας Φιλοκαλίας ήσαν δύο νεώτεροι άγιοι της Ορθοδοξίας. Ο επίσκοπος πρ. Κορίνθου Μακάριος Νοταράς (1731-1805) και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809). Η πρώτη αυτή ανθολογική εργασία είναι έργον του από Κορινθίας αγίου Μακαρίου, ο οποίος παρέδωκε ταύτην εις τον άγιον Νικόδημον, ότε ήλθεν εις το Άγιον Όρος προς επίσκεψίν του, κατά το έτος 1777, προς πληρεστέραν επεξεργασίαν, συμπλήρωσιν και έκδοσιν. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

 
Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ιερά Κείμενα
X