Μενού Φίλτρα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Βασικές έννοιες
Ιστορική εξέλιξη του θεσμού της οριζοντίου ιδιοκτησίας
Ο θεσμός της οριζοντίου ιδιοκτησίας στο νεότερο ελληνικό δίκαιο
Το ιστορικό πλαίσιο
Οι λόγοι που συνέβαλαν στη θέσπιση της οριζοντίου ιδιοκτησίας
Συμπερασματικές σημειώσεις
2. ΟΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η διαμόρφωση των κανόνων δόμησης έως το 1929
Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του κράτους του 1929
Η συστηματοποίηση της κτιριοδομικής νομοθεσίας
Η ειδική φροντίδα για τα πολυώροφα κτίρια
Η τελευταία ρύθμιση των υψών στα κτίρια του λεκανοπεδίου της Αθήνας
Συμπερασματικές σημειώσεις
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ
3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Τα ποσοτικά δεδομένα της ανάπτυξης
Μικρασιατική Καταστροφή και πολυώροφα κτίρια
Παραγωγή πολυώροφων κτιρίων και ιστορικό πλαίσιο
Συμπερασματικές σημειώσεις
4. ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η χωροθέτηση των κεντρικών πολεοδομικών λειτουργιών
Τα πληθυσμιακά δεδομένα
Εντοπισμός χωρικών ενοτήτων στη μεσοπολεμική Αθήνα
Συμπερασματικές σημειώσεις
5. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ
Η γεωγραφική απεικόνιση των πολυώροφων κτιρίων
Χρονική περίοδος 1919-1927
Χρονική περίοδος 1928-1931
Χρονική περίοδος 1932-1941
Χρήσεις των πολυώροφων κτιρίων και χωροθέτησή τους
Η κοινωνική σύνθεση των ενοίκων στα πολυώροφα κτίρια
Συμπερασματικές σημειώσεις
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
6. ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το μέγεθος της ιδιοκτησιακής κατάτμησης
Ο ρόλος των οικοδομικών ανωνύμων εταιρειών
Τρόποι χρηματοδότησης
Χρηματοδότης και τελικός αποδέκτης κτιριακού προϊόντος το ίδιο φυσικό πρόσωπο
Συμπράττοντες χρηματοδότες
Κατασκευαστής-μεταπράτης
Αντιπαροχή σε οικόπεδο
Συμπερασματικές σημειώσεις
7. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Η τεχνολογία κατασκευής και τα δομικά υλικά
Το ανθρώπινο δυναμικό
Οι μηχανικοί
Τα οικοδομικά συνεργεία
Συμπερασματικές σημειώσεις
8. ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η λειτουργική οργάνωση των διαμερισμάτων
Χρονική περίοδος 1919-1927
Χρονική περίοδος 1928-1931
Χρονική περίοδος 1932-1941
Στεγαστικοί δείκτες των διαμερισμάτων
Η εξωτερική διαμόρφωση των αστικών πολυκατοικιών
Οι επιπτώσεις της κτιριοδομικής νομοθεσίας
Οι επιπτώσεις τον ιδιοκτησιακού θεσμικού πλαισίου
Οι επιπτώσεις της κοινωνιολογικής σύνθεσης των ενοίκων στις αστικές πολυκατοικίες
Κόστος παραγωγής των αστικών πολυκατοικιών
Κόστος αστικού εδάφους
Κόστος κτιριακής κατασκευής
Η εμπορική αξία των αστικών πολυκατοικιών
Συμπερασματικές σημειώσεις
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
 • Η Λαϊκή μας Αρχιτεκτονική
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
 • Τα Ελληνικά Μοναστήρια σαν Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
  Διαβριβή επί διδακτορία υποβληθείσα στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Με εικόνες και φωτογραφίες. Ανατύπωση της 1ης έκδοσης
 • Σπίτια της Χαλκιδικής
  ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
  Με φωτογραφίες και σχέδια
 • Διελεύσεις
  ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
  Με εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου
 • Η πόλη στην Ευρώπη
  ΜΠΕΝΕΒΟΛΟ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακόσμηση
  Με εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου.
X