Μενού Φίλτρα

Το μέλλον του ελληνοτουρκικού χώρου εξαρτάται από τους αλεβήδες. Γιατί; Διότι είναι ο συνδετικός κρίκος Ελλήνων και Τούρκων από αιώνων. Χάριν του μπεκτασισμού, ο γενιτσαρισμός που εδραίωσε την οθωμανική κυριαρχία στην Ενδιάμεση Περιοχή, παρέμεινε στα χέρια των Ρωμηών. Χάριν των στενών σχέσεων αλεβισμού - μασονίας στον ΙΘ' αιώνα προωθήθηκε το σχέδιο ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας. Χάριν του μπεκτασισμού - αλεβισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεχθή κάποιαν ημέρα την ένταξη της Τουρκίας. Χωρίς τους αλεβήδες η Τουρκία θα απομακρυνθή από την Ελλάδα και θα διολισθήση στην αγκαλιά του αραβικού ισλαμισμού. Με τους αλεβήδες το ελληνοτουρκικό κράτος θα είναι θρησκευτικό αλλά ανεξίθρησκο όπου οι κοινές στους Έλληνες και Τούρκους αξίες του ελληνισμού θα κυριαρχήσουν. 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θρησκειολογία - Ιστορία των Θρησκειών
X