Μενού Φίλτρα

Το ἄστοργο χέρι τῆς Μοίρας σάρωσε τρία ωραῖα νησιά τοῦ Ἰονίου Πελάγους γκρεμίζοντας ὅ,τι βρῆκε ὄρθιο.

Ἡ σημασία αυτῶν τῶν τριῶν νησιῶν εἶναι πρωταρχική γιά τήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ καί πλατύτερα ὅλου τοῦ Μεσογειακοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ κοινή τύχη τους ἀρχίζει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Τρωϊκοῦ Πολέμου, ὅταν Ζάκυνθος, Κεφαλληνία καί Ἰθάκη ἀποτελοῦσαν τό Βασίλειο τοῦ Ὀδυσσέως. Ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε ὁ πολυμήχανος ἐπινοητής τοῦ Δουρείου Ἵππου, πού μέ τήν κατάκτησι τῆς Τροίας ἄνοιξε τό δρόμο στούς πρόσφυγας πού ἀπετέλεσαν τόν πυρῆνα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Τόν Ἰθακήσιο Βασιλικό δημιουργό αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Μεσογειακοῦ θρύλου ἀκολουθοῦσαν σ’ ἐκείνη τἠν ἐκστρατεία ἐκτός ἀπό τοὐς Ἰθακησἰους καἰ ἐπίλεκται Κεφαλλωνίτες καί Ζακυνθινοί πολεμισταί ποὐ ἀποτελούσαν τὀ στρατό του.

Ἐπέρασαν άπό τότε χιλιάδες χρόνια καί τά τρία νησιά, ἐνωμένα πάντα στήν καλή καἰ στήν κακή ὥρα, ζήσανε τήν ἴδια ζωή. Ἀλλά ἡ σπουδαιότερη κοινή συμβολή τους στή Μεσογειακή ἰστορία ἀρχίζει ἀπό τἠν ἐποχή τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου. Μαζί μέ τήν γεωγραφική τους πρωτεύουσα τήν Κέρκυρα ἔπαιξαν μεγάλο ρόλο στή διαμόρφωσι τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τά Πανεπιστήμια τῆς Δύσεως καί μέ ὅλα τα ῥεύματα τῆς Εὐρωπαϊκής σκέψεως ὑπῆρξαν γιά τετρακόσια χρόνια ἡ ἀνατολικώτερη ἔπαλξις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καί στά βράχια τῶν παραλίων τους ἔσπασαν πάντοτε τά κύματα τῶν εἰσβολέων.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Επτάνησα
X