Μενού Φίλτρα

Λωζάννη, 24 Ιουλίου 1923

Με ερωτάτε τας εντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθείαν μελαγχολίαν με την οποίαν υπογράφω την Συνθήκην της Λωζάννης, δια της οποίας οριστικώς καταργείται η Συνθήκη των Σεβρών. Εν τούτοις έθεσα την υπογραφήν μου με την συναίσθησιν ότι προσφέρω υπηρεσίαν εις την χώραν. Ηττήθημεν και μετά την πλήρη διπλωματικήν απομόνωσιν εις την οποία περιήλθομεν δια της πολιτικής ήτις ωδήγησεν εις την ήτταν, επανάληψις του πολέμου ηδύνατο να οδήγηση εις πλήρη όλεθρον της Ελλάδος. Ενώ δια της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού ην επέτυχεν η Επανάστασις επετύχομεν ειρήνην ήτις επιτρέπει εις το έθνος να τερματίση την πολεμικήν περίοδον και να αφοσιωθή εις το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν καταπαύοντες τον εμφύλιον σπαραγμόν και επαναφέροντες την κανονικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος κατορθώσωμεν δι' ελευθέρων εκλογών την συγκρότησιν εθνικής αντιπροσωπείας δυναμένης να δώση εις την χώραν κυβέρνησιν ανάλογον των περιστάσεων, πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπωμεν μετ' εμπιστοσύνης εις το μέλλον.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


Επίκαιρη εισαγωγή

Διπλωματικό χρονολόγιο Ίμβρου και Τενέδου

Βιογραφικό Ιωάννη Παπουτσιδάκι

Προοίμιο - Το Αρχείο της Διοικητικής Γραμματείας Ίμβρου και το "Ημερολόγιο" του Ιωάννη Παπουτσιδάκι

Ιστορικά προλεγόμενα

Από την απελευθέρωση στη νέα υποδούλωση

Από τη Συνθήκη της Λωζάννης στην παράδοση, με βάση το αρχείο του Ιωάννη Παπουτσιδάκι

Η Ίμβρος και η Τένεδος από την παράδοσή τους μέχρι σήμερα

Αντί επιλόγου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Το "Ημερολόγιο" του Ιωάννη Παπουτσιδάκι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Ι. Τα άρθρα της Συνθήκης της Λωζάννης που αφορούν την Ίμβρο και την Τένεδο

II. Απόσπασμα της συνέντευξης του Ελ. Βενιζέλου στον Γ. Βεντήρη (1923)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Ίμβρος, χωριό Αγρίδια. Μια συζήτηση με τους κατοίκους (Ιούνιος 1991)

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
 • Η Ρωμαϊκή Λέσβος
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΐΔΗΣ ΠΑΝ.Σ.
  Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
  Με φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα
 • Psara
  JEAN BAELEN
  Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
  Présenté par N. Coutouzis. Dessins et illustrations photographiques contrecollées
 • Γάμος στη λεσβιακή Άντισσα
  ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
  Με σχέδια εντός και εκτός κειμένα. Ανάτυπο από τα "Λεσβιακά" δελτίον της εταιρείας Λεσβιακών μελετών τόμος ΙΘ'
 • Το Ακράσι Λέσβου
  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
  Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
  Με φωτογραφίες και εικόνες εντός και εκτός κειμένου.
 • Οι Γερμανοί στη Λήμνο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 1941-1944
  ΠΟΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο
  Με φωτογραφίες και εικόνες εντός και εκτός κειμένου.
X