Μενού Φίλτρα

Το έργον αυτού διαιρεί ο συγγραφεύς εις τρία μέρη, εν τώ πρώτω των οποίων εξετάζει τον βίον του Ισιδώρου (σ. 11-35), εν τώ δευτέρω τα συγγράμματα (σ. 35-54) και εν τώ τριτο την διδασκαλίαν αυτού (σ. 55 -169). Του όλου έργου προτάσσει ό συγγραφεύς πρόλογον (σ. 5-7) και αναγραφήν των πηγών και των βοηθημάτων (σ. 8-9) και επιτάσσει τρία παραρτήματα, εν τούς οποίοις παρέχει ημίν πίνακας 1) των υπό του Ισιδώρου ερμηνευομένων χωρίων της Αγίας Γραφής (σ. 171-176), 2) τών υπό του αυτού ερμηνευομένων λειτουργικών αποριών (σ. 176) και 3) τών υπό του αυτού παρεχομένων ετυμολογιών (σ. 177). Πίναξ των κυρίων ονομάτων (σ. 178-780) και πίναξ των περιεχομένων (σ. 181-184) παρατίθεται εν τέλει του έργου.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θεολογία - Ιστορία των Εκκλησιών
X