Μενού Φίλτρα

Η "Κριτική της κριτικής δύναμης" (1790) είναι η τρίτη μεγάλη "Κριτική" του Immanuel Kant. Η "Κριτική του καθαρού Λόγου" (1781) έχει ως κύριο θέμα τη θεωρία της επιστημονικής γνώσης και τον έλεγχο της δογματικής Μεταφυσικής, η "Κριτική του πρακτικού Λόγου" (1788), όπως και η "Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών" (1785), τη θεμελίωση της Ηθικής. Η "Κριτική της κριτικής δύναμης" είναι ένα ιδιόμορφο και σύνθετο έργο. Είναι αφιερωμένο στα βασικά ζητήματα της Αισθητικής (την ομορφιά και την τέχνη) και της φιλοσοφίας της φύσης (ειδικότερα στο πρόβλημα της τελολογίας), ενώ κεντρική θέση σε αυτό κατέχουν θεμελιώδη ερωτήματα της θεωρίας του πολιτισμού, της επιστημολογίας και της Μεταφυσικής. Θα παρακολουθήσομε συνοπτικά τη γένεση του έργου, τη σχέση του με τις άλλες δύο "Κριτικές", τα κυριότερα θέματα, την επίδραση και τη σημασία του. Αλλά οφείλομε να επισημάνομε εξαρχής ότι πρόκειται για ένα έργο τόσο πλούσιο, σύνθετο και βαθύ, ώστε να μη μπορούν να θιγούν εδώ παρά μόνο οι αδρές γραμμές των ζητημάτων, των ιδεών και των επιχειρημάτων του.


 

Ι. Η γένεση της τρίτης καντιανής "Κριτικής"
II. Δομή και περιεχόμενο του έργου
III. Θέση της "Κριτικής της κριτικής δύναμης" στο σύστημα της καντιανής φιλοσοφίας. Σχέση των τριών καντιανών Κριτικών
Φαινόμενα και νοούμενα
Θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία
Αναγκαιότητα της τρίτης "Κριτικής"
IV. Το πρόβλημα της ενότητας της τρίτης "Κριτικής"
V. Η θεμελίωση της Αισθητικής
Τα ζητήματα της Αισθητικής
Τα γνωρίσματα των καλαισθητικών κρίσεων
Το υψηλό
Η θεμελίωση των καλαισθητικών κρίσεων
Τέχνη
Η αντινομία της καλαισθησίας
VI. Κριτική τελολογία της φύσης
Η αντινομία της τελολογικής κριτικής δύναμης
VII. Τελικός σκοπός του κόσμου, πολιτισμός και πάλι το ζήτημα: πώς είναι δυνατή μια φιλοσοφική θεολογία;
VIII. Επίδραση και σημασία της τρίτης "Κριτικής"
IX. Η ελληνική έκδοση
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Ι. Περί της διαιρέσεως της φιλοσοφίας
II. Περί της περιοχής της φιλοσοφίας εν γένει
ΙΙΙ. Περί της κριτικής της κριτικής δύναμης ως συνδετικού μέσου των δύο μερών της φιλοσοφίας σε ένα όλον
IV. Περί της κριτικής δύναμης ως a priori νομοθετικής ικανότητας
V. Η αρχή της μορφικής σκοπιμότητας της φύσης είναι μια υπερβατολογική αρχή της κριτικής δύναμης
VI. Περί της συνδέσεως του συναισθήματος της ηδονής με την έννοια της σκοπιμότητας της φύσης
VII. Περί της αισθητικής παράστασης της σκοπιμότητας της φύσης
VIII. Περί της λογικής παράστασης της σκοπιμότητας της φύσης
IX. Περί της συνάψεως των νομοθεσιών της διάνοιας και του Λόγου μέσω της κριτικής δύναμης
ΜΕΡΟΣ 1ο: Κριτική της αισθητικής κριτικής δύναμης
ΤΜΗΜΑ 1ο. Αναλυτική της αισθητικής κριτικής δύναμης
ΒΙΒΛΙΟ 1ο. Αναλυτική του ωραίου
-Πρώτο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά το ποιόν
1. Η καλαισθητική κρίση είναι αισθητική
2. Η αρέσκεια, η οποία προσδιορίζει την καλαισθητική κρίση, είναι τελείως ανιδιοτελής
3. Η αρέσκεια για το ευχάριστο συνδέεται με συμφέρον
4. Η αρέσκεια για το καλό συνδέεται με συμφέρον
5. Σύγκριση των τριών ειδικώς διαφορετικών ειδών της αρέσκειας
-Δεύτερο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά το ποσόν
6. Το ωραίο είναι εκείνο που παριστάνεται χωρίς έννοιες ως αντικείμενο μιας καθολικής αρέσκειας
7. Σύγκριση του ωραίου με το ευχάριστο και το καλό μέσω του ανωτέρω γνωρίσματος
8. Η καθολικότητα της αρέσκειας παριστάνεται σε μια καλαισθητική κρίση μόνον ως υποκειμενική
9. Εξέταση του ζητήματος: αν στην καλαισθητική κρίση το συναίσθημα της ηδονής προηγείται της κρίσης του αντικειμένου ή αν συμβαίνει το αντίστροφο
-Τρίτο ουσιώδες σημείο των καλαισθητικών κρίσεων κατά την αναφορά των σκοπών, η οποία εξετάζεται σε αυτές
10. Περί της σκοπιμότητας εν γένει
11. Η καλαισθητική κρίση δεν έχει ως θεμέλιό της τίποτε άλλο παρά μόνο τη μορφή της σκοπιμότητας ενός αντικειμένου (ή του τρόπου της παραστάσεώς του)
12. Η καλαισθητική κρίση στηρίζεται σε a priori λόγους
13. H καθαρή καλαισθητική κρίση είναι ανεξάρτητη από θέλγητρα και συγκινήσεις
14. Διασάφηση με παραδείγματα
15. Η καλαισθητική κρίση είναι εντελώς ανεξάρτητη από την έννοια της τελειότητας
16. Η καλαισθητική κρίση, με την οποία δηλώνεται ένα αντικείμενο ως ωραίο υπό τον όρο μιας ορισμένης εννοίας, δεν είναι καθαρή
17. Περί του ιδεώδους της ομορφιάς
-Τέταρτο ουσιώδες σημείο της καλαισθητικής κρίσης κατά τον τρόπο της αρέσκειας για τα αντικείμενα
18. Τι είναι ο τρόπος μιας καλαισθητικής κρίσης
19. Η υποκειμενική αναγκαιότητα που αποδίδομε στην καλαισθητική κρίση είναι υπό όρους
20. Ο όρος της αναγκαιότητας, τον οποίο αξιώνει μια καλαισθητική κρίση, είναι η Ιδέα μιας κοινής αίσθησης
21. Μπορούμε να προϋποθέσομε ευλόγως μια κοινή αίσθηση;
22. Η αναγκαιότητα της καθολικής συμφωνίας, η οποία νοείται σε μια καλαισθητική κρίση, είναι μια υποκειμενική αναγκαιότητα που, υπό την προϋπόθεση μιας κοινής αίσθησης, παριστάνεται ως αντικειμενική [...]
ΜΕΡΟΣ 2ο: Κριτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
ΤΜΗΜΑ 1ο: Αναλυτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
ΤΜΗΜΑ 2ο: Διαλεκτική της τελολογικής κριτικής δύναμης
Επίμετρο: Μεθοδολογία της τελολογικής κριτικής δύναμης

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X