Μενού Φίλτρα

“Αναπολώντας τή ζωή της μέ τόν Μαγιακόφσκι, ή Λίλι Μπρίκ προειδοποιεί: «Θέλω νά διηγηθώ τά πράγματα πού γνωρίζω μόνο εγώ. Όχι γιά νά αποκαλύψω εναν άλλον Μαγιακόφσκι -γιατί ό Μαγιακόφσκι ήταν μιά ένιαία προσωπικότητα- άλλά γιά νά δείξω έκείνη τήν πλευρά του ποιητή καί τοϋ άνθρώπου πού μόνο λίγοι γνωρίζουν». Άπό αύτές, τίς αύστηρά προσωπι­κές άναμνήσεις, πού συχνά περιπλανώνται ή επιμένουν σέ λε­πτομέρειες, πού ξετυλίγονται μέ ένα ήρεμο καί μερικές φορές ούδέτερο ύφος, άλλά συχνά γεμάτο άπό εσωτερική ένταση, άνα- δύεται ή άτμόσφαιρα καί τό κλίμα μιας έποχής σημαδεμένης άπό μεγάλα ιστορικά γεγονότα: ή έπανάσταση τοΰ “Οκτώβρη, τά χρόνια τοΰ κρύου καί τής πείνας, τά πρώτα βήματα μιας νέας κοινωνίας, ή δημιουργική όρμή τής κουλτούρας, τών τεχνών. Άπό τίς άναμνήσεις τής Μπρίκ προβάλλει, (όστόσο, ιδιαίτερα, μέ όλη τήν πλούσια καί σύνθετη ανθρωπιά της, ή μορφή ένός μεγάλου ποιητή, στά έργα τοΰ οποίου, δπως γράφει ό Ίνάτσιο Άμπρότζιο, «μέσα άπό μιά κριτική μεσολάβηση τών πιό ζοιντα- νών κατακτήσεων τής πρωτοπορείας, ή ποιητική άνακάλυψη τών αξιών τοΰ νέου σοσιαλιστικοΰ κόσμου μετατρέπεται, μέ τίς ιδιαίτερες μορφές της, σέ επαναστατική πράξη γιά τήν οικοδό­μηση αύτών τών άξιών».

Ό Κάρλο Μπενεντέτι γεννήθηκε τό 1940. Δούλεψε άρχισυντά- κτης στό έβδομαδιαΐο περιοδικό τής κομμουνιστικής νεολαίας «Νουόβα Τζενερατσιόνε». Άπό τό 1964 είναι συντάκτης τής «Ούνιτά» καί άπό τό 1970 άνταποκριτής τής έφημερίδας στή Σοβιετική “Ενωση. “Εχει συγκεντρώσει κείμενα καί δηλώσεις τοΰ Γκιούργκι Λούκατς σέ έναν τόμο πού έκδόθηκε μέ τίτλο Κουλτούρα καί εξουσία.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
 • Λιαντίνης
  ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
  Με φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου
 • Στην Εξορία Ερζουρούμ / Άσκαλε
  ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
  Με φωτογραφίες και εικόνες εκτός κειμένου
 • Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και Σμύρνη
  ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.
  Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
 • Αναμνήσεις του μετώπου
  ΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
  Με εικόνες, φωτογραφίες και χάρτες εκτός κειμένου
 • Ζωή εκτός τόπου
  ΣΑΐΝΤ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
  Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
  Με φωτογραφίες εκτός κειμένου
X