Μενού Φίλτρα

Πρόλογος του μεταφραστού

Ο πνευματισμός ενώπιον της συγχρόνου επιστήμης

Πειραματική μελέτη νέας τινός δυνάμεως

Περαιτέρω πειράματα και έρευναι

Ψυχική δύναμις και νεώτερος πνευματισμός

Σημειώσεις εκ της εξετάσεως των φαινομένων,των καλουμένων πνευματικών,κατά τα έτη 1870-73

Η διαμεσότης της Δος Florence Cook

Μορφαί πνευμάτων

Η τελευταία εμφάνισις της Katie King

Απόσπασμα εκ τινος προσφωνήσεως πρό της Βρεττανικής ενώσεως τω 1898

Παράρτημα-Ανεξάρτητος μαρτυρία σχετικώς με την διαμεσότητα της Florence Cook:υπο Sir A. Conan Doyle

 

X