Μενού Φίλτρα

Εξ Ανατολών το φως - Περί της σοφίας των Ινδών - Σανσκριτικαί βίβλοι συγγραφείσαι προ 40, προ 300, προ 600 αιώνων και αναγράφουσαι ιστορικά του ανθρωπίνου γένους, ανερχόμενα εις αρχαίας εποχάς, προ εκατομμυρίων ετών - Οι Ινδοί αστρονόμοι αποφαινόμενοι ότι οι κατακλυσμοί είνε περιοδικοί αποδεικνύοντες την αιτίαν και τους φυσικούς λόγους αυτών. Συνεπώς δε η γη θα υποστή μετά τινας χιλιάδας ετών τον περιοδικόν της κατακλυσμόν - Η χρονολογία των Ινδών υπερτερεί κατά την ακρίβειαν όλας τας χρονολογίας των άλλων εθνών, καθό επί αστρονομικών παρατηρήσεων βασιζόμενη - Παράδειγμα της τοιαύτης ινδικής χρονολογίας των σπουδαίων συμβάντων - Διπλή διδασκαλία των Ινδών: εσωτερική, δια τους μύστας και εξωτερική δια το πλήθος - Οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, ο Μωυσής μιμηταί εις τούτο των Ινδών - Διάφοροι αποχρώσεις της εξωτερικής διδασκαλίας, αναλόγως της εποχής και της λεπτότητας του πνεύματος του πλήθους - Η εσωτερική διδασκαλία περικεκαλυμμένη δια μύθων, παραβολών, αλληγοριών, κλπ. - Και ο Ιησούς έτι εν παραβολαίς και παροιμίαις εδίδασκεν εις το πλήθος την αλήθειαν, αποκρύψας πολλά των υψηλοτέρων διδαγμάτων και απ' αυτών των μαθητών, των μη βασταζόντων αυτά άρτι - Γνωματεύσεις του Γρηγορίου του Ναζιανζινού και του επισκόπου Συνεσίου ως προς την διδασκαλίαν του πλήθους και ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας είπον πολλάκις όχι ό,τι εσκέπτοντο, αλλ' ό,τι απήτουν αι περιστάσεις και η ανάγκη να είπωσιν - Ανάλυσις του δια το πλήθος μύθου του Θησέως, του υποκρύπτοντας δια τους μύστας μαθηματικάς και αστρονομικάς παρατηρήσεις - Ανάλυσις ετέρου Ελλ. μύθου, του της Σφιγγός - Τι ήτο η πραγματική εν Αιγύπτω Σφίγξ και τι εσήμαινε δια τους μύστας το σύμβολον αυτής - Τίνες οι αίτιοι της ανεπανορθώτου καταστροφής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας - Οποίαν υψηλήν διδασκαλίαν υπέκρυπτον τα εν Ελευσίνι Μυστήρια και οπόσω μεγίστην ηθικοπλαστικήν επήρειαν έσχον επί του αρχαίου Ελληνισμού - Η εξωτερική των Μυστηρίων τελετή, χάριν του πλήθους - Τα εν Άγρα και εν Ελευσίνι διδόμενα δράματα, δραματουργούντα την κάθοδον της ψυχής εις την ύλην και την ανάληψιν αυτής εις την αληθή πατρίδα της, τον ουρανόν - Το εν Ελευσίνι δράμα είνε αυτό τούτο το των Γραφών, υπό μορφήν ελληνικήν, το της πτώσεως δηλ. του ανθρώπου και της απολυτρώσεως αυτού - Εν Ελευσίνι εδιδάσκετο εις τους μύστας ο Μονοθεϊσμός, απεδεικνύετο δε πειραματικώς (όπως και νυν δια του νεωτέρου ψυχισμού ή πνευματισμού) η ύπαρξις της ψυχής, η αθανασία αυτής, η πυθαγόρειος, η πλατωνική, εν γένει φιλοσοφία - Μελέτη του Γάλλου συγγραφέως D. Metzger επί της Πλατωνικής φιλοσοφίας - Η χρησμοδοσία ήτο αληθής και όχι αποκύημα ιερατικής αγυρτίας - Εν τοις Μαντείοις συνέβαινεν ό,τι συνέβη κατά την Πεντηκοστήν και ό,τι συμβαίνει εν τοις υπνωτιστικοίς, τοις μαγνητιστικοίς, τοις πνευματιστικοίς πειραματισμοίς και εκδηλώσεσιν - Τι σημαίνει ελληνιστί η λέξις αλήθεια, κατά τον Πλούταρχον και τους Πυθαγορείους - Προφητεία του Απ. Βαρνάβα περί της παυλιστικής, της ρωμαϊκής δηλ. Εκκλησίας - κλπ.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θρησκειολογία - Ιστορία των Θρησκειών
X