Μενού Φίλτρα

Από τήν κυριάρχηση της έπιστήμης τόν δέκατο Εβδομο αίώνα καί μετά, έχουμε άπορρίψει τη μυθολογία σάν δη­μιούργημα ένός δεισιδαίμονα καί πρωτόγονου νοΰ. Μό­λις τώρα πλησιάζουμε σέ μιά πληρέστερη έκτίμηση της φύσης καί του ρόλου του μύθου στήν Ιστορία του Ανθρώ­που. Με τίς πέντε διαλέξεις πού περιέχονται σέ αύτό τό βιβλίο ό διακεκριμμένος Γάλλος άνθρωπολόγος Claude Levi-Strauss προσφέρει τή γνώση μιας όλόκληρης ζωής άναλωμένης στήν έρμηνεία τών μύθων καί στήν προσπά­θεια άνακάλυψης τής σημασίας πού αύτοί έχουν γιά τή νοητική δύναμη του άνθρώπου. Μέ τόν τίτλο ‘Μύθος καί Νόημα’, οί διαλέξεις αύτές άρχι- κά μεταδόθηκαν τόν Δεκέμβριο τού 1977 στόν Καναδά άπό τό Ραδιόφωνο του CBC στή σειρά πού εχει τό γενικό τίτλο Ιδέες. ’Απαρτίστηκαν άπό μιά σειρά μακρών συζη­τήσεων άνάμεσα στόν Καθηγητή Levi-Strauss καί τήν Carole Orr Jerome, παραγωγό του Παρισινού γραφείου του CBC. Οί διαλέξεις στή μορφή πού δημοσιεύονται έδώ έχουν συμπληρωθεί καί έπεκταθέι ώστε νά περιλάβουν ύλικό πού γιά λόγους στενότητας χρόνου δέν ύπηρξε δυνατό νά χρησιμοποιηθεί στίς άρχικές έκπομπές.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X