Μενού Φίλτρα

Καταλαμβάνων εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α΄ και της Ελληνικής Κυβερνήσεως την επαρχίαν Χιμάρας, κηρύσσω αυτήν ελευθέραν, ως αναπόσπαστον τμήμα μιας και αδιαιρέτου μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος. Πληρούται ούτω ο πόθος πολλών γενεών, αίτινες επότισαν την γην ταύτην με το αίμα των και προσέφεραν εις την πατρίδα τας μεγαλυτέρας των θυσιών. Φέρων μεταξύ υμών τα αγαθά της ελευθερίας, της νομίμου τάξεως και ισοπολιτείας, τρέφω την αδιάσειστον ελπίδα, ότι λησμονούντες το πικρόν παρελθόν, θέλετε τηρήσει απέναντι των γειτόνων ημών Μουσουλμάνων την αξιοπρεπή εκείνην στάσιν, ήν υπαγορεύουσιν οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους και τα αισθήματα λαού ανδρείου και ευγενούς, ως υπήρξε πάντοτε ο Ελληνικός Λαός. . . Μόνοι, με τον Θεόν και την Ελπίδα της Πανελληνίου συνδρομής, όχι μόνον κατωρθώσαμε επί 6 ήδη μήνες να μείνωμεν Έλληνες, αλλά και τους άλλους Ηπειρώτας, τους μεθ’ ημών σφαγιασθέντας, δια του παραδείγματός μας εκάμαμεν μιμητάς.


 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΙΙ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ Β. Η. 1914
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X