Μενού Φίλτρα

Αποτελεί μια μυθιστορηματική ανάπλαση της ζωής του

αινιγματικού Μανιάτη τυχοδιώκτη Λυμπεράκη Γερακάρη, του πρώτου «μπέη της

Μάνης» επί Τουρκοκρατίας. Ο συγγραφέας εξιδανικεύει τον ήρωά του

παρουσιάζοντάς τον ως αγωνιστή της ελευθερίας της Μάνης και της Ελλάδας. Οπως

αναφέρει ο ίδιος, «... καθ’ όσα δι’ αυτόν εγράφησαν, και καθ’ όσα περί αυτού

παρεδόθησαν, συνάγεται το ασφαλές και εκτός πάσης αμφισβητήσεως συμπέρασμα,

ότι δεν πρόκειται, ούτε περί κοινού ανδρός, ούτε περί κοινού πειρατού, αλλά περί

ανδρός θαυμαστού και αξίου μείζονος προσοχής από την Ιστορίαν... Εις τον άνδρα

λοιπόν τούτον, αν δεν οφείλει πολλά η Ελλάς παρεξηγήσασα τας κινήσεις του, την

δράσιν του και τους σκοπούς της πάντως πολλά οφείλει η ιδιαιτέρα του πατρίς Μάνη,

ήτις δι’ αυτού «πρώτου» ανεγνωρίσθη «επισήμως» ως «Ηγεμονία ελευθέρα και

ανεξάρτητος», και ο πρώτος της γνήσιος πολίτης «Υψηλότατος ηγεμών της Μάνης»,

από μίαν αυτοκρατορίαν, την οποίαν τότε κατά τε γην και κατά θάλασσαν έτρεμεν η

 υφήλιος!». Παρά τα μυθιστορηματικά του στοιχεία, το έργο αποτελεί μια πρωτότυπη

ιστορική θεώρηση της δράσης του Γερακάρη κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη και

τοπικές παραδόσεις της Μάνης.

X