Μενού Φίλτρα

«Η τελευταία τραγική περιπέτεια, την οποίαν διήλθεν η Ελλάς εν Μικρασία, ανέδειξε και μερικούς ήρωας. Ηρωικότερος, αναμφισβητήτως όλων, λευκότερος, άξιος μείζονος τιμής, ο στρατηγός Αθ. Φράγκου, ο οποίος έμεινεν μέχρι τέλους ακλόνητος. Η υπό τας διαταγάς του μονάς συνεκρατήθη συμπαγής, ενώ πανταχόθεν κατέρρεε το παν. Και περί την ακατάβλητον αυτήν δύναμιν συνεκεντρώθη δια να σωθή και να δράση ακόμη, αν τούτο ήτο δυνατόν, ό,τι έφευγε χωρίς ν αποσυντεθή τουλάχιστον ψυχικώς. Τοιουτοτρόπως το καταρτισθέν περί τον Φράγκου συγκρότημα εξεπροσώπησε μέχρι των τελευταίων στιγμών της συμφοράς, την άλλοτε ακμαίαν ελληνικήν Στρατιάν. Ό,τι συνεκράτησεν ο Φράγκου ήτο το παν.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

"ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΟΝΕΙΡΟ"

"...ΚΙ' ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ"

"ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

"ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ"

ΑΤΟΜΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1910-1936
X