Μενού Φίλτρα

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.), κατά ομολογία του ιδρυτή του, σε μια πρόδρομη φάση, δηλαδή πριν από τη δημοσίευση του νόμου, είχε ήδη ιδρυθεί ουσιαστικά, πριν από σχεδόν εβδομήντα χρόνια, το 1925, από τον τότε Νάξιο Καθηγητή της Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαον Εξαρχόπουλον, 13 χρόνια μετά τον διορισμό του ως καθηγητή (Πρακτ. Εποπτείας, Τ.Α' σ. 47) και 4 χρόνια πριν από τη δημοσίευση του ιδρυτικού Νόμου 4376/1929 (ΦΕΚ 300/21.8.29 "Περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης"), το 1929 και ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια μοναδική ιδιαιτερότητα τόσο αξιόλογη, ώστε ο Eduard Spranger, επιφανής γερμανός Παιδαγωγός, να έχει καταχωρίσει και γραπτώς την έκφραση του ενθουσιασμού του για την ίδρυση και λειτουργία του Πειραματικού στο Ειδικό "Βιβλίον Επισκεπτών" που ετηρείτο στην Εποπτεία του Σχολείου (σ. 1), όταν το επισκέφθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1931: "Εγώ, σημείωσε (βλ. και Πρακτικά Εποπτείας, σ. 57), επί τοσαύτα έτη διδάσκων εν Βερολίνω δεν κατώρθωσα να επιτύχω την ίδρυσιν παρομοίου κέντρου". Εύλογα λοιπόν ο ιδρυτής και πρώτος Επόπτης του Σχολείου, όταν παρέδιδε τη σκυτάλη για τη συνέχιση του έργου του στον αείμνηστο καθηγητή Σπ. Μ. Καλλιάφα, ομολογούσε, ότι από όλους τους θεσμούς που είχε ιδρύσει το Πειραματικό Σχολείο ήταν γι' αυτόν "εις των σπουδαιοτέρων και προσφιλεστέρων θεσμών..." (Πρ. Επ., 17.12.1947) και ήταν γι' αυτό ιδιαίτερα υπερήφανος, πολύ περισσότερο γιατί η ίδρυσή του επιτεύχθηκε ύστερα από σειρά ανεπιτυχών ενεργειών του προς τους αρμοδίους, τότε πολιτικά συμπαθώς προς αυτόν διακειμένους, όπως ο ίδιος ομολογούσε, "επί Κυβερνήσεως μη διακείμενης φιλίως" προς αυτόν, από τον επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργό Κωνσταντίνο Γόντικα, του οποίου, έλεγε ο Εξαρχόπουλος, "οι εδώ υπηρετήσαντες και υπηρετούντες πρέπει να ευλογώσι το όνομα. . . και πρέπει η εικών του να κοσμεί το ίδρυμα τούτο" . [. . .] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 • Παιχνίδια και πειράματα
  ΔΕΣΠΟΥ ΑΛΕΞ.
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Με έγχρωμα σχήματα - σχέδια
 • Περί Ελληνικής Συντάξεως
  ΑΣΩΠΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Περίοδος πρώτη. Έκδοσις εβδόμη
 • Αναγνωστικόν Β' Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Γ. Μανουσάκη
 • Αναγνωστικόν Έκτης Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Αγήνωρ Αστεριάδης
 • Αναγνωστικό Ε' Δημοτικού
  Παιδαγωγική και Εκπαίδευση - Ιστορία της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικά Βιβλία
  Εικονογράφηση Αλέξανδρου Αλεξανδράκη
X