Μενού Φίλτρα

Στο βιβλίο αυτό η πραγμάτευση του θέματος διαλαμβάνει: 1) εκτενή περιγραφή του γεωκτητικού συστήματος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 2) παρουσίαση και ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού τύπου πωλητηρίου εγγράφου (συμβολαίου) της εποχής της Τουρκοκρατίας, 3) διεξοδική αναφορά στο δίκαιο που εφαρμοζόταν τότε κατά τις αγοραπωλησίες ακινήτων, 4) αναφορά στις ιδιαίτερες από άποψη αντικειμένου ή προϋποθέσεων ή έκτασης εγαρμογής περιπτώσεις της αγοραπωλησίας ορόφου, δώματος (αέρα οικοδομής) και δέντρων, καθώς και της εκποίησης προικώων, ακινήτων υπεξούσιων ή επιτροπευόμενων ανηλίκων, ακινήτων ενυπόθηκων και ακινήτων εκποιούμενων λόγω πτώχευσης, 5) αναφορά στα πρόσθετα σύμφωνα που συνόδευαν κάποτε τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, όπως το σύμφωνο εξώνησης, το σύμφωνο προτίμησης και η ποινική ρήτρα.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1821-1910, Ελληνική Επανάσταση - Φιλική Εταιρία
X