Μενού Φίλτρα

Ο Θεός είναι πνεύμα και, ως πνεύμα, είναι για το πνεύμα [...] Η εξύψωση συνεπώς του νοούντος πνεύματος σ' αυτό που αποτελεί το ίδιο το ύψιστο νόημα, δηλαδή στον Θεό, είναι αυτό που θέλουμε εδώ να εξετάσουμε [...] Η εν λόγω εξύψωση, περαιτέρω, έχει το θεμέλιο της στην ίδια τη φύση του πνεύματος μας, είναι αναγκαία γι' αυτό".
Στις παραδόσεις για τις αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού, ο Χέγκελ παρουσιάζει όντως τις αποδείξεις αυτές ως την εξύψωση του ανθρώπινου πνεύματος στον Θεό. Η εξέταση τους δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ιστορική, αλλά συνιστά αυστηρά συστηματική κατανόηση τους με τους όρους της δικής του φιλοσοφίας. Ο μεγάλος Ιδεαλιστής φιλόσοφος καταδεικνύει ότι οι αποδείξεις συνδέονται με συγκεκριμένες λογικές κατηγορίες, συνιστούν δε συνάμα απόδειξη της ενότητας του θεϊκού και του ανθρώπινου πνεύματος. Ιδιαίτερα η καλούμενη "οντολογική" απόδειξη εκφράζει, κατά τον Χέγκελ, ακριβώς την ουσία της φιλοσοφίας, την οποία ο ίδιος κατανοεί ως αντανάκλαση του θεϊκού πνεύματος εντός του ανθρώπινου.
Οι όψιμες αυτές παραδόσεις (1829) -ο φιλόσοφος τις εκφώνησε δύο μόλις χρόνια πριν το θάνατο του και τις επεξεργάσθηκε για να τις δημοσιεύσει αυτοτελώς- παρουσιάζουν και συνθέτουν, παρά την ειδική τους θεματική, βασικές πτυχές του εγελιανού στοχασμού, από τη Λογική μέχρι τη φιλοσοφία του πνεύματος και της θρησκείας. Αποτελούν ταυτόχρονα μοναδικό υπόδειγμα φιλοσοφικής ανάλυσης και επεξεργασίας πολλών ζητημάτων που αφορούν στη θρησκευτική συνείδηση. 


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Πρώτη παράδοση: Πίστη και γνώση
Δεύτερη παράδοση: Η φύση του αποδεικνύειν
Τρίτη παράδοση: Άμεση και διαμεσολαβημένη γνώση
Τέταρτη παράδοση: Αίσθημα, καρδιά και νοείν
Πέμπτη παράδοση: Η γνώση του Θεού
Έκτη παράδοση: Αποδείξεις μεταφυσικές αντί ιστορικών
Έβδομη παράδοση: Η θεωρησιακή έννοια
Όγδοη παράδοση: Η πολλότητα των αποδείξεων
Ένατη παράδοση: Μετάβαση από το είναι στην έννοια
Δέκατη παράδοση: Το λογικό θεμέλιο της εξύψωσης
Ενδέκατη παράδοση: Τυχαίο, αναγκαίο, απολύτως-αναγκαίο
Δωδέκατη παράδοση: Απολύτως-αναγκαίο και ελευθερία
Δέκατη τρίτη παράδοση: Η ελλιπής μορφή του αποδεικνύειν
Δέκατη τέταρτη παράδοση: Το πνεύμα και η περατότητα
Δέκατη πέμπτη παράδοση: Θεωρησιακή εξέταση της μετάβασης
Δέκατη έκτη παράδοση: Απόλυτη αναγκαιότητα και πανθεϊσμός
Παράρτημα πρώτο: Παρουσίαση της τελολογικής περί Θεού απόδειξης
Παράρτημα δεύτερο: Παρουσίαση της οντολογικής περί Θεού απόδειξης
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X