Μενού Φίλτρα

Η αξία των ιστοριοδιφικών εργασιών του Δημ. Γρ. Καμπούρογλου για τους σκοτεινούς αιώνες της φραγκικής και τουρκικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα και τους Αθηναίους, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. "Πολλά οφείλουν, εις τον Καμπούρογλου αι Αθήναι δια την γνώσιν του ιστορικού αυτών παρελθόντος" τονίζει ο Τ. Γριτσόπουλος, ενώ από τον βιογράφο του Δημ. Γέροντα ο Καμπούρογλου χαρακτηρίζεται, για το έργο του, "Αληθινός Ακρίτας του μεσαιωνικού Ελληνισμού.".
Η μονογραφία του Δημ. Γρ. Καμπούρογλου: Οι Χαλκοκονδύλαι είναι ένα συνθετικό, διεισδυτικό και απολύτως τεκμηριωμένο έργο για τη ζωή και την πνευματική προσφορά των επιφανών μελών της ονομαστής οικογένειας των Χαλκοκονδυλών (Γεώργιος, Λαόνικος, Δημήτριος κ.ά. Χαλκοκονδύλαι) που τίμησαν, όσο λίγοι, τα ελληνικά γράμματα με τις μελέτες και τις ιστορικές πραγματείες τους για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ελληνική ιστορία. Ταυτόχρονα όμως ο Καμπούρογλου, με τη συγκεκριμένη εργασία του, συνθέτει ένα πανόραμα της τότε κοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της.
Ακόμα, πρέπει να τονισθεί ότι η μονογραφία αυτή στάθηκε πολυτιμότατο βασικό βοήθημα για βυζαντινολόγους, ιστορικούς, γραμματολόγους, διεθνούς κύρους, όπως οι Α. Βασίλιεφ, Γ. Οστρογκόρσκυ, Μαρία Ελ. Κολόννα, Νικ. Τωμαδάκης, Χ. Χούνγκερ κ.ά. οι οποίοι, αναφερόμενοι στο έργο, τονίζουν σε ένθερμα σχόλιά τους την επιστημονική του αρτιότητα και τη χρηστική του αναγκαιότητα.


Προλογικά
Εισαγωγικά
Προλεγόμενα
Η εκκλησία των
Το επώνυμον των Χαλκοκονδυλών
Η Φραγκοκρατία
Ο λόγος της περιγραφής της πόλεως και της κοινωνικής καταστάσεώς της
Η πόλις
Οι άρχοντες
Οι δώδεκα
Ο δικέφαλος
Η φυσιογνωμία των Αρχόντων
Εξωτερική εμφάνισις
Η ανακήρυξις των αρχοντοπούλων
Οι Δημογέροντες
Η αντίδρασις κατά των Αρχόντων
Δεινοπαθήματα Αρχόντων
Λόγιοι και κληρικοί
Οικήματα
Το αρχοντικόν των Χαλκοκονδύληδων
Σχετικαί απεικονίσεις
Πύργοι
Οι Χαλκοκονδύλαι
Γεώργιος Χαλκοκονδύλης
Το όνομά του
Γέννησις και θάνατος - Η κατά των Μελισσηνών συγγένεια
Οικόσημα και σύμβολα
Πρεσβεύσεις και περιπέτειαι
Η εξωσθείσα οικογένεια
Λαόνικος Χαλκοκονδύλης
Γέννησις και θάνατος
Ο κώδιξ
Η έκδοσις του προοιμίου υπό του Χοπφ
Το σημείωμα της ωας
Τις ο Ιωάννης Κυζίκου
Συμβολαί ποικίλαι
Εργασίαι ειδικώτεραι
Μελέται και έρευναι
Ο Σαββαδίνη
Κυριάκος Πιτζίκολλι
Δύο παράλληλοι εργασίαι
Εργασίαι Μισκόλζι
Η κρίσις του Δαρκό
Η Μονογραφία του Μίλλερ
Οι σωζόμενοι κώδικες
Η γλώσσα του Λαονίκου
Ο Λαόνικος ως ιστορικός
Αποδείξεις ιστοριών
Δημήτριος Χαλκοκονδύλης
Ο Δημήτριος και ο Λαόνικος ήσαν αδελφοί;
Οι άμεσοι απόγονοι του Λαονίκου
Η οικογένεια του Δημητρίου εν Αθήναις
Οι μεταγενέστεροι
Οι Χαλκοκονδύλαι του ριζοκάστρου
Οι άρχοντες Χαλκοκονδύλαι
Σταμάτιος ο Δημογέρων
Οι Ροΐδαι
Η Κασσάνδρα Ταρωνίτου
Οι κατόπιν
Ο Δημογέρων Παναγής Χαλκοκονδύλης
Σπυρίδων Ν. Χαλκοκονδύλης
Ιωάννης Σ. Χαλκοκονδύλης
Τα τέκνα αυτού και οι μέχρι σήμερον απόγονοί του
Επίμετρον
Βιβλιογραφικαί και άλλαι σημειώσεις

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Τοπική Ιστορία - Λαογραφία - Παραδόσεις
X