Μενού Φίλτρα

Πρόλογος.Προεισαγωγή:Περί του ιδιάζοντος χαρακτήρος πάσης μεταφυσικής γνώσεως.παρ.1.Περί των πηγών της μεταφυσικής.παρ.2.Περί του είδους της γνώσεως ήτις μόνη δύναται να καταλήται μεταφυσική.παρ.3.Παρατηρήσεις περί της γενικής διαιρέσεως των κρίσεων εις αναλυτικάς και συνθετικάς.

Γενική ερώτησις των προλεγομένων:Είναι δυνατή καθόλου μεταφυσική; παρ.4

Γενική ερώτησις των προλεγομένων:Πως  είναι δυνατή η γνώσις δια καθαρού λόγου; παρ.6

Πρώτον μέρος της κυρίας υπερβατικής ερωτήσεως: παρ.6-13.Πως είναι δυνατή η καθαρά μαθηματική επιστήμη;

Δεύτερον μέρος της κυρίας υπερβατικής ερωτήσεως: παρ.14-35:Πως είναι δυνατή η καθαρά φυσική επιστήμη; παρ.36-38.Πως είναι δυνατή αυτή η φύσις; παρ.39-40.Προσθήκη εις την καθαράν φυσικήν επιστήμην.Περί του συστήματος των κατηγοριών.

Τρίτον μέρος του υπερβατικού προβλήματος.παρ.40-44:Πως είναι δυνατή η μεταφυσική καθόλου; παρ.45.Προεισαγωγική παρατήρησις εις την διαλεκτικήν του καθαρού λόγου.παρ.46-49.Ψυχολογικαί ιδέαι.παρ.50-54.Κοσμολογικοί ιδέαι.παρ.55.Θεολογική ιδέα.παρ.56.Γενική παρατήρησις περί των υπερβατικών ιδεών.

Συμπέρασμα.παρ.57.Περί του καθορισμού των ορίων του καθαρού λόγου.Λύσις του γενικού προβλήματος των προλεγομένων:Πως είναι δυνατή η μεταφυσική ως επιστήμη;

Προσθήκη.Περί εκείνου όπερ δύναται να γίνη ίνα καταστήση την μεταφυσικήν ως επιστήμην. (σελ.134).Παράδειγμα κρίσεως της κριτικής ήτις προηγείται της εξετάσεως (σελ.135).Πρότασις εξετάεσεως της κριτικής εις ην (εξέτασιν) δύναται να ακολουθήση η κρίσις (σελ.143).

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Φιλοσοφία
X