Μενού Φίλτρα

Ο Υποστράτηγος Αριστομένης Αντωνακέας, δια του παρόντος βιβλίου του, δίδει τον πραγματικόν χαρακτήρα του πολέμου της περιόδου 1946-1949, με βάσιν αποκλειστικώς και μόνον ιστορικά πειστήρια και επιστημονικάς θεωρίας.
Ούτος χρησιμοποιεί πληθώραν επισήμων και αδιασείστων στοιχείων, δια των οποίων μεθοδικώς τεκμηριοί, πέραν πάσης δυνατής αμφισβητήσεως, την ιστορικήν αλήθειαν, συμφώνως προς την οποίαν ο Συμμοριτοπόλεμος, η ξενήλατος αυτή ανταρσία, δεν ήτο "Εμφύλιος Πόλεμος", ως ούτος μετεβαπτίσθη υπό των ανευθύνων και ανιστορήτων αναθεωρητών και παραχαρακτών της ιστορικής και αντικειμενικής αληθείας, αλλά επιδρομή μισθοφόρων-ανδρεικέλων του Σλαυϊσμού, ενεργούντων κατ' εντολήν και προς όφελος της Σοβιετικής Ενώσεως και των Βαλκανίων Σλαύων.
Το βιβλίον "Συμμοριτοπόλεμος και όχι Εμφύλιος Πόλεμος", το οποίον επί του παρόντος είναι μοναδικόν εις το είδος του, δύναται αναμφιβόλως να χαρακτηρισθή και ως μονογραφία ή ως σύντομος πραγματεία, δηλαδή τούτο αποτελεί μεθοδικήν διαπραγμάτευσιν ενός ειδικού και συγκεκριμένου ιστορικού θέματος και εν προκειμένω του χαρακτήρος του πολέμου της περιόδου 1946-1949. Το παρόν βιβλίον είναι εξαιρετικώς χρήσιμον, αλλά και εύληπτον, εις πάντα ενδιαφερόμενον να μελετήση την ιστορίαν και να κατανόηση πληρέστερον τα αίτια και τας αφορμάς, αι οποίαι ωδήγησαν, λόγω και των ειδικών συγκυριών της εποχής εκείνης, εις την ξενικήν επιβουλήν εναντίον της Μακεδονίας και της Θράκης.

ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΜΙΣΘΑΡΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΣΛΑΥΪΣΤΙΚΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Ελλάς από αιώνων στόχος του Πανσλαυϊσμού
Τα "Δεκεμβριανά" και ο "Συμμοριτοπόλεμος" εξαπελύθησαν εναντίον της Ελλάδος με εντολήν του Στάλιν και απετέλουν εφαρμογήν του Πανσλαυϊστικού σχεδίου
Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΠΑΝΣΛΑΥΪΣΤΙΚΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΝ
Η Ερευνητική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. αποφαίνεται: "Ο συμμοριακός πόλεμος αποβλέπει εις την απόσπασιν της
Μακεδονίας από την Ελλάδα"
Ο Συμμοριτοπόλεμος ήτο ξενοκίνητος επιβουλή
Η Σοβιετική Ένωσις δίδει το σύνθημα ενάρξεως του Συμμοριτοπολέμου και ο Τίτο πιέζει δια ταχείαν έναρξιν αυτού
Ο Στάλιν εγκρίνει τα σχέδια διεξαγωγής του Συμμοριτοπολέμου και αναθέτει την διεύθυνσιν αυτού εις τον Τίτο
Σύναψις "Αγράφου Συμφωνίας" μεταξύ Τίτο και Ζαχαριάδη 
Ο Στάλιν εγκρίνει τον διαμελισμόν της Ελλάδος - Διακήρυξις "Στρασβούργου"
Η Συμφωνία του "Μπλεντ" περί παραχωρήσεως της Μακεδονίας εις Νοτιοσλαυΐαν
Απόφασις 5ης Ολομελείας Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. δια την δημιουργίαν ανεξαρτήτου "Μακεδονικού Κράτους"
Ο Ν. Ζαχαριάδης εκλιπαρεί την επιείκιαν του Στάλιν δια την αποτυχίαν αποσπάσεως της Μακεδονίας εκ της Ελλάδος
Σύμπασα η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος ομιλεί περί εξωτερικής επιδρομής εναντίον της ακεραιότητος της Ελλάδος
Οι κομμουνιστοσυμμορίται ήσαν μισθοφόροι του Σλαυϊσμού
Η ΕΛΛΑΣ ΗΓΩΝΙΣΘΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΛΑΥΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εις τους συμμορίτας δεν ανεγνωρίσθη διεθνώς η ιδιότης του εμπολέμου
Ο Συμμοριτοπόλεμος διεξήχθη υπό δύο Σημαίας και απέβλεπεν εις την αυτονόμησιν της Μακεδονίας
Την εθνικότητα ενός ατόμου χαρακτηρίζει η εθνική συνείδησις και η παιδεία
Το παιδομάζωμα, έγκλημα γενοκτονίας
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 1989 ΑΣΕΒΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Δια Νόμου τιμάται η προδοσία και το έγκλημα και λοιδορείται η θυσία των Ελλήνων πολεμιστών
Η ιστορία δεν γράφεται με ιδιοτελείς Νόμους, αλλά με γεγονότα, τεκμήρια και αίμα  

 

X