Μενού Φίλτρα

Ποιος είναι ο ρόλος του πανεπιστημίου στη νέα κοινωνία της γνώσης που ζούμε; Ποιες επιπτώσεις έχει στη δομή και στη λειτουργία του πανεπιστημίου η ανάδειξη της γνώσης και της διανοητογενούς τεχνολογίας ως κυρίαρχων συντελεστών δημιουργίας πλούτου και διακίνησης της πληροφορίας χωρίς όρια χρόνου και απόστασης; Ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη του ελληνικού πανεπιστημίου; Ποιο είναι το όραμα που θα προσδιορίζει την πορεία του πανεπιστημίου προς το μέλλον; Ποιοι είναι οι σκοποί του πανεπιστημίου του μέλλοντος; Ποιες στρατηγικές πρέπει να υιοθετηθούν και ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων; Ποιοι νέοι θεσμοί είναι απαραίτητο να εισαχθούν για την αναβάθμιση και αξιολόγηση του έργου των Α.Ε.Ι.; Ποιο ρόλο θα διαδραματίσουν οι μεταπτυχιακές σπουδές και η έρευνα στο πλαίσιο του νέου πανεπιστημίου; Πώς θα επιτευχθεί και σε ποιες κατευθύνσεις θα επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του σημερινού πανεπιστημιακού μας συστήματος; Πόσοι πόροι χρειάζονται για την αναβάθμιση του συστήματος, πώς θα κατανέμονται μεταξύ των μονάδων του συστήματος και πώς θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα στη χρήση τους; Τι θα γίνει με τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων; Σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία και πώς θα επιτευχθεί η συνεργασία των πανεπιστήμιων με τον κόσμο της οικονομίας;

Σ' αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο, με τελικό σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία του ελληνικού πανεπιστημίου του μέλλοντος. Ενός πανεπιστημίου που θα εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και θα κάνει τους Έλληνες υπερήφανους. 


Πρόλογος

Εμπειρία του συγγραφέα σε θέματα ανώτατης παιδείας

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η επανάσταση στην πανεπιστημιακή παιδεία και η μελαγχολική ελληνική εμπειρία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Επιστολές αγωνία για την κατάσταση στα πανεπιστήμια

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ελληνικό πανεπιστήμιο σε κρίση

ΜΕΡΟΣ Β'

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Διαμόρφωση πλαισίου για το πανεπιστήμιο του μέλλοντος

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του πανεπιστημιακού συστήματος

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και δωρεάν παιδεία

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Συνεργασία πανεπιστημίου και οικονομίας

Επιλογή σχετικής βιβλιογραφίας

X